Naujienos

2021-08-18 Informacija dėl apgyvendimo ir galimybių paso
2021-06-01 INFORMACIJA APIE BENDRABUČIŲ SKYRIMĄ 2021!
2021-06-01 2021 METŲ APGYVENDINIMO GRAFIKAS
2021-05-03 Informacija dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pratęsimo
2020-10-08 Informacija apie apgyvendinimo išimtis izoliavimo laikotarpiu bendrabučiuose

DĖL APGYVENDINIMO VILNIAUS UNIVERSITETO BENDRABUČIUOSE PASLAUGŲ TEIKIMO IŠIMČIŲ IZOLIAVIMO LAIKOTARPIU

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 43 straipsnio 1 dalies 42 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo” (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Taisyklės) ir tai, kad Vilniaus universiteto (toliau – Universiteto) bendrabučiai neatitinka Taisyklėse įtvirtintų būtinųjų įzoliavimo sąlygų:

  1. Nustatau kad:

1.1. Universiteto bendrabučiuose negali izoliuotis Vilniaus universiteto studentai:

1.1.1 sergantys COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

1.1.2. įtariami, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

1.1.3. turėję sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

1.1.4. grįžę ar atvykę iš užsienio valstybių, įrašytų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), paveiktų šalių sąrašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.

1.2. įsakymo 1.1 papunktyje nurodyti studentai, su kuriais sudarytos apgyvendinimo paslaugų sutartys, atsiradus bet kuriai iš įsakymo 1.1.1-1.1.4 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, privalo:

1.2.1. nedelsiant apie įsakymo 1.1.1-1.1.4 papunkčiuose nurodytų aplinkybių atsiradimą informuoti Universiteto Bendrabučių centro direktorių arba jo įgaliotą asmenį;

1.2.2. nedelsiant apleisti Universiteto bendrabučio patalpas ir izoliavimo laikotarpiui apsistoti kitose ne Universitetui priklausančiose patalpose, atitinkančiose Taisyklėse įtvirtintas būtinąsias izoliavimo sąlygas;

1.3. studentams, dėl izoliavimo laikinai išvykstantiems iš bendrabučių, taikoma 25 procentų dydžio nuolaida Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakyme Nr. R-173 „Dėl apgyvendinimo Vilniaus universiteto bendrabučiuose paslaugų kainų patvirtinimo“ nustatytoms apgyvendinimo Universiteto bendrabučiuose kainoms;

1.4. studentai, dėl izoliavimo laikinai išvykstantys iš bendrabučių, dėl įsakymo 1.3 papunktyje nurodytos nuolaidos taikymo privalo ne vėliau kaip per 4 dienas nuo izoliacijos laikotarpio pradžios elektroniniu laišku kreiptis į Universiteto bendrabučio, kuriame jie gyvena, administratorių;

1.5. šiame įsakyme nustatyta laikinoji apgyvendinimo studentų bendrabučiuose tvarka taikoma Taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir/ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų dėl izoliavimo reikalavimų galiojimo laikotarpiu.

2. Nurodau Universiteto Bendrabučių centro direktoriui užtikrinti, kad studentui, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), išvykus į izoliavimo vietą, būtų organizuotas studento gyvenamosios patalpos Universiteto bendrabutyje valymas ir dezinfekavimas.