Pradþia Kontaktai English

VILNIAUS UNIVERSITETO BÛSTAS

NAUJIENOS

2015-05-21 
GYVENTOJØ DËMESIUI! VYKSTA SUTARÈIØ PRATÆSIMAS. KREIPKITËS PAS SAVO BENDRABUÈIO ADMINISTRATORIØ
2014-06-20  BÛSIMØ PIRMAKURSIØ DËMESIUI!


BENDRABUÈIAI

ĂeĂ°iolikaaukðèiø bendrabuèiø kompleksas

Bendrabuèiai yra ásikûræ Saulëtekio alëjoje.

Juose apgyvendinami:
Istorijos ir Komunikacijos fakultetø studentai (Saulëtekio al. 6),
Ekonomikos fakulteto studentai (Saulëtekio al. 4),
Filologijos fakulteto studentai (Saulëtekio al. 8),
Matematikos ir informatikos fakulteto studentai (Saulëtekio al. 12).


Bendrabuèiuose yra koridorinë sistema. Aukðte yra 12 kambariø, kambariai yra dvivieèiai ir trivieèiai, turi balkonus. Virtuvës, duðai ir tualetai yra kiekviename aukðte.

AdministracijaPenkiaaukðèiø bendrabuèiø kompleksasBendrabuèiai yra ásikûræ Saulëtekio alëjoje.

Ăio komplekso bendrabuèiuose yra apgyvendinami Fizikos, TeisĂ«s, Ekonomikos fakultetø studentai, universiteto doktorantai, rezidentai bei studentiĂ°kos Ă°eimos.

Bendrabuèiuose yra blokø sistema t.y. du kambariai - vienas dvivietis, kitas trivietis - sudaro bloka. Vienam blokui yra skiriamas vienas tualetas ir viena praustuvë. Duðas ir virtuvë yra bendri aukðtui.

AdministracijaĂiurlionio g. bendrabuèiø kompleksasĂis studentø miestelis yra ásikĂ»ræs Ăiurlionio gatvĂ«je. Ăia yra trys bendrabuèiai.

Bendrabutyje Ăiurlionio g. 27 yra apgyvendinami Gamtos mokslø fakulteto studentai.

Bendrabuèiuose Ăiurlionio g. 25 ir Ăiurlionio g. 23 yra apgyvendinami Medicinos fakulteto studentai.

Ăie bendrabuèiai yra keturiø aukĂ°tø, kiekviename aukĂ°te yra patogumai. Kambariai dvivieèiai ir trivieèiai.

AdministracijaBaltupiø bendrabutisĂis 12 aukĂ°tø bendrabutis yra ásikĂ»ræs Didlaukio g. 59. Ăia apgyvendinami tarptautiniø santykiø instituto bei filosofijos fakulteto studentai.

Bendrabuèiuose yra blokø sistema t.y. du kambariai - vienas dvivietis, kitas trivietis - sudaro bloka. Vienam blokui yra skiriamas vienas tualetas bei viena praustuvë. Duðas ir virtuvë yra bendri aukðtui.

Administracija