Naujienos

2022-08-25 Dėl kilusių nesklandumų
2022-08-19 Informacija dėl vietų bendrabutyje skyrimo
2022-08-11 Informacija pirmo kurso studentams!
2022-06-20 INFORMACIJA APIE BENDRABUČIŲ SKYRIMĄ 2022!
2022-06-20 2022 METŲ APGYVENDINIMO GRAFIKAS
2022-05-12 Informacija dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pratęsimo

Rektoriaus 2012 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. R- 273 1 priedas

VILNIAUS UNIVERSITETO APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO STUDENTŲ BENDRABUČIUOSE SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus universiteto (toliau – VU) studentų bendrabučiai (toliau – bendrabučiai) skirti apgyvendinti VU nuolatinių studijų ir atvykstančius į VU pagal tarpuniversitetines sutartis studentus jų studijų laikotarpiu.

2. Laisvose bendrabučių vietose terminuotam laikotarpiui gali būti apgyvendinti:

2.1. ištęstinių studijų VU studentai, atvykstantys į VU pagal tarpuniversitetines sutartis atlikti mokslinius tiriamuosius ar kitus darbus, kitų mokyklų studentai;

2.2. juridiniai asmenys, sudarę Rektoriaus pasirašomą sutartį.

3. Su kiekvienu bendrabučio gyventoju sudaroma apgyvendinimo paslaugų sutartis, pasirašoma Rektoriaus įgalioto asmens, prieš tai gyventojui susipažinus su šiuo aprašu ir sutikus su jame pateiktomis sąlygomis ir reikalavimais.

4. Bendrabučiai išlaikomi iš VU lėšų ir iš studentų mokamų mokesčių už teikiamas apgyvendinimo paslaugas.

II. APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO VU STUDENTAMS TVARKA

5. Apgyvendinimo paslaugos VU studentams suteikiamos visam jų studijų laikotarpiui, sudarius apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartį ir ją pratęsiant kiekvienais mokslo metais.

6. Norintys gauti gyvenamąją vietą bendrabučiuose, esančiuose Saulėtekio al., Didlaukio g. ir M. K. Čiurlionio g., turi kreiptis į Bendrųjų reikalų direkcijos Būsto skyrių arba pretenduoti užsiregistravus elektroniniu būdu.

7. Norintys gauti gyvenamąją vietą bendrabutyje Olandų g. 51, turi kreiptis į Bendrųjų reikalų direkcijos Bendrąjį skyrių.

8. Bakalauro studijų pirmo kurso studentai prašymą gyventi bendrabutyje turi parašyti iki rugpjūčio 15 d. ir palikti jį Priėmimo į VU komisijoje.(arba registruotis internetu)

9. Pirmo kurso magistrantai, negyvenę bendrabutyje, prašymus raštu pateikia Bendrųjų reikalų direkcijos Būsto skyriui iki rugpjūčio 15 d.(arba registruotis internetu)

10. Pirmumo teisę apsigyventi bendrabutyje turi:

10.1. socialiai remtini asmenys;

10.2. bakalauro studijų pirmo kurso studentai, pateikę prašymus Priėmimo į VU komisijoje iki rugpjūčio 15 d.;

10.3. nuolatinių studijų studentai, atvykstantys studijuoti į VU pagal tarpuniversitetines sutartis;

10.4. studentai, kurių pastovi deklaruota gyvenamoji vieta yra toliau kaip 50 km nuo Vilniaus miesto.

11. Studentams, kuriems netaikomas šio aprašo 9 punktas, apgyvendinimo paslaugų suteikimo eiliškumas nustatomas pagal jų prašymų pateikimo datą.

12. Negalint patenkinti prašymo (neturint laisvų vietų), pateikimo eiliškumas lieka galioti, o atsiradus tokiai galimybei, studentui pranešama, nuo kada apgyvendinimo paslaugos gali būti suteikiamos. Jam atsisakius, laikoma, kad pateiktas prašymas nebegalioja.

13. Pirmo kurso VU studentai kasmet apgyvendinami bendrabutyje nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų liepos 31 d. Jei apsigyvenama vėliau nei rugsėjo 1 d., apgyvendinimo trukmė nustatoma taip pat iki liepos 31 d.

14. VU studentams apgyvendinimo paslaugų teikimas kitam studijų laikotarpiui gali būti pratęsiamas nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d., pateikus prašymą ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki sutarties galiojimo termino pabaigos.

15. Apgyvendinimo paslaugų teikimą pratęsti galima, jeigu bendrabučio gyventojas yra tinkamai įvykdęs prisiimtus įsipareigojimus.

16. VU studentams, išvykstantiems studijuoti pagal tarpuniversitetines sutartis, pageidaujant, apgyvendinimo paslaugų teikimas gali būti laikinai nutraukiamas išvykimo laikotarpiu, ir jokie mokesčiai nepriskaitomi. Grįžus studijuoti į VU, paslauga pratęsiama, tačiau negarantuojamas tas pats bendrabutis ar kambarys.

17. VU studentams, išvykstantiems studijuoti pagal tarpuniversitetines sutartis, negyvenant bendrabutyje ir neatsisakant turimos gyvenamosios vietos, apgyvendinimo paslaugos mokestis sumažinamas 25 procentais.

18. VU studentai, atnaujinantys studijas (po akademinių atostogų ar studijų nutraukimo), apgyvendinami bendra tvarka.

19. Bendrabučio gyventojas gali atsisakyti apgyvendinimo paslaugų teikimo, nepasibaigus numatytam terminui, apie tai įspėjęs VU ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

20. Apgyvendinimo paslaugų teikimas gali būti nutraukiamas vienašališkai VU iniciatyva, jeigu bendrabučio gyventojas:

20.1. nuo paslaugos suteikimo du mėnesius nesumoka paslaugos mokesčio;

20.2. nesilaiko prisiimtų įsipareigojimų, pažeidinėja bendrabučio vidaus tvarką ar neįvykdo VU atstovų teisėtų reikalavimų per nustatytą terminą;

20.3. atsisako persikelti į kitą bendrabučio kambarį, kai jam tai siūloma dėl svarbių ar objektyvių priežasčių, įspėjus gyventoją prieš 30 kalendorinių dienų.

21. Pašalintas iš bendrabučio gyventojas privalo išsikraustyti per 5 paras nuo sutarties nutraukimo.

III. MOKESČIO UŽ SUTEIKTAS APGYVENDINIMO PASLAUGAS MOKĖJIMO TVARKA

22. Apgyvendinimo paslaugos mokesčių ir avanso mokėjimo dydžius nustato VU Senatas, pritarus Studentų atstovybei.

23. Pirmakursiai bei studijuojantys pagal tarpuniversitetines sutartis gyventojai nustatytą avansą turi sumokėti likus 15 d. iki apsigyvenimo bendrabutyje.

24. Mokestinę apskaitą vykdo VU Finansų ir ekonomikos direkcija. Mokesčiai mokami į VU atsiskaitomąją sąskaitą pagal VU pateiktus mokestinius pareiškimus.

25. Gyventojai kas mėnesį gauna mokestinį pareiškimą, kuriame nurodomas likutis pirmai sekančio mėnesio dienai (skola ar permoka), priskaityta suma už ataskaitinį laikotarpį (einamąjį mėnesį) ir visa mokėtina suma. Pareiškime taip pat nurodomos visos mokestiniu laikotarpiu suteiktos paslaugos ir jų kainos.

26. Gavus mokestinį pareiškimą, apmokėti reikia iki to paties mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.

27. Studentui, baigusiam studijas VU, leidžiama gyventi bendrabutyje iki sutartyje numatyto termino pabaigos (ar trumpesnį laikotarpį, jam pageidaujant), iš anksto apmokėjus už visą laikotarpį, kurį jis planuoja gyventi.

28. Bendrabučių apgyvendinimo paslaugų teikimą ir atsiskaitymą už apgyvendinimo paslaugas kontroliuoja VU Bendrųjų reikalų direkcija.

IV. BENDRABUČIŲ VIDAUS TVARKA

29. Visi bendrabučio gyventojai atsako už savo kambarį, jo inventorių, patys jį tvarko, išneša šiukšles į šiukšlių surinkimo vietas, palaiko švarą bendro naudojimo patalpose. Bendro naudojimo patalpų tvarkymą organizuoja ir užtikrina VU.

30. Gyventojai atsako už savo svečių, kurie gali lankytis nuo 8 val. iki 23 val., elgesį bendrabutyje.

31. Gyventojai yra atsakingi už magnetinį bendrabučio raktą, kurio negražinę padengia jo įsigijimo išlaidas.

32. Bendrabučių gyventojai privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2010, Nr. 99-5167) ir higienos normų reikalavimų (Žin., 2003, Nr. 13-531).

33. Bendrabučių gyventojams draudžiama:

33.1. savavališkai leisti nakvoti kambaryje ne kambario gyventojams. Norint priimti giminaitį pernakvoti, būtina gauti kambario gyventojų raštišką sutikimą ir administratoriaus raštišką leidimą;

33.2. vartoti ir laikyti bendrabutyje alkoholį, narkotines ar kitas psichotropines medžiagas, rūkyti;

33.3. šiukšlinti bendro naudojimo patalpose ir bendrabučio teritorijoje;

33.4. trukdyti ilsėtis kitiems gyventojams, garsiai klausytis muzikos, triukšmauti nuo 22 val. iki 7 val.;

33.5. savavališkai perkelti bendrabučio inventorių iš vienos patalpos į kitą;

33.6. gadinti bendrabučio patalpas, įrengimus ar inventorių. Žalą už sugadintą turtą atlygina kaltininkas.

33.7. gadinti priešgaisrinės apsaugos daviklius, hidrantus, gaisrines žarnas, gesintuvus ir kitą priešgaisrinį inventorių;

33.8. laikyti bendrabučio patalpose gyvūnus;

33.9. be bendrabučių administracijos raštiško sutikimo pertvarkyti bendrabučio patalpas ar pakeisti durų spyną;

33.10. naudoti šildymo bei kitus elektros prietaisus, kurių bendra galia viršija 3 kW galingumą vienam kambariui;

33.11. balkonuose palikti pakabintus drabužius ar kitokias lengvai užsidegančias medžiagas.

33.12. perduoti naudotis magnetinį bendrabučio raktą kitiems asmenims.

34. Vidaus tvarką bendrabučiuose prižiūri administratorius bei budėtojai, kuriuos gyventojai privalo įsileisti bet kuriuo paros metu. Jeigu administratorius ar budėtojas tikrina kambarį nuo 22 val. iki 7 val., jis privalo pažymėti apie tai žurnale ir nurodyti apsilankymo priežastį.

35. Išsikraustydamas iš bendrabučio, gyventojas privalo grąžinti bendrabučio patalynę į sandėlį, sumokėti už pragyventą laikotarpį, atiduoti kambario raktą bei inventorių bendrabučio administratoriui. To nepadarius, mokestis už bendrabutį skaičiuojamas, kol visiškai atsiskaitoma.

V. APGYVENDINIMO PASLAUGŲ PRIEŽIŪRA

36. Siekiant gerinti gyvenimo bendrabučiuose kokybę, Rektoriaus įsakymu sudaroma 7 asmenų Apgyvendinimo paslaugų priežiūros komitetas (toliau – Komitetas), kurio pirmininku skiriamas vienas iš narių.

37. Komitetą sudaro trys Studentų atstovybės deleguoti atstovai ir po vieną atstovą iš Bendrojo skyriaus, Būsto skyriaus, Studijų direkcijos, Finansų ir ekonomikos direkcijos.

38. Komiteto funkcijos yra kontroliuoti šios tvarkos vykdymą, nagrinėti studentų pasiūlymus, pageidavimus, nusiskundimus ir kitus klausimus, susijusius su apgyvendinimo bendrabutyje paslaugomis, kurie neišsprendžiami vietoje su bendrabutį administruojančiu padaliniu, ir teikti savo siūlymus bei išvadas Bendrųjų reikalų direktoriui.

39. Jei Bendrųjų reikalų direkcija neatsižvelgia į Komiteto pasiūlymus ir rekomendacijas, Komiteto pirmininkas gali kreiptis į Rektorių tarnybiniu pranešimu.

40. Visi Komiteto sprendimai priimami balsų dauguma. Sprendimo priėmimas, jeigu reikia, gali būti atidedamas ne ilgesniam nei 4 savaičių laikotarpiui, kuris būtinas papildomai išanalizuoti situaciją (surinkti daugiau informacijos, gauti Teisės skyriaus ar kitų padalinių išvadas ir kt.).

41. Komiteto tikslai ir uždaviniai, siekiant pagerinti apgyvendinimo paslaugų teikimo kokybę bendrabučiuose:

41.1. tikrinti gyvenimo sąlygas bei teikti pasiūlymus, kaip jas pagerinti;

41.2. nagrinėti studentų nusiskundimus, siūlymus bei pageidavimus;

41.3. dalyvauti per pirmakursių priėmimą ir suteikti įvairiapusę pagalbą pageidaujantiems gyventi bendrabutyje;

41.4. bendrauti su bendrabučiuose gyvenančiais studentais, skatinti jų sveiką gyvenseną ir atsakomybės jausmą bei teigiamą požiūrį į savo laikinąją gyvenamąją vietą.

42. Komitetas, atsižvelgdamas į iškylančias problemas ar nesklandumus ir siekdamas gerinti apgyvendinimo paslaugų kokybę, turi teisę teikti siūlymus Bendrųjų reikalų direkcijai dėl tvarkos aprašo papildymo ar pakeitimo.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Vilniaus universiteto apgyvendinimo paslaugų teikimo studentų bendrabutyje sąlygų ir tvarkos aprašas ir Komiteto pirmininko kontaktai viešai skelbiami VU tinklalapyje ir bendrabučių skelbimų lentose.